GEMEENTEBLADBestemmingsplan vastgesteld, Westsingel 1 Venray. Aangevulde publicatie ivm Chw wet

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Venray

Geplaatst op Lokaalnieuwsvenray.nl op: 25-10-2023

  1. Bekendmakingen Venray
  2. GEMEENTEBLADBestemmingsplan vastgesteld, Westsingel 1 Venray. Aangevulde publicatie ivm Chw wet

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en Wethouders van Venray maken, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het, door de gemeenteraad op dinsdag 26 september 2023, vastgestelde bestemmingsplan:- ‘Westsingel 1, Venray’ (NL.IMRO.0984.BP22028-va01)Het plan heeft betrekking op het realiseren van 102 wooneenheden in meerdere complexen op de locatie Westsingel 1 te Venray. Op deze locatie was een maatschappelijke bestemming van toepassing waarbinnen geen woningen toegestaan waren. Het plan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan. Dit naar aanleiding van zienswijzen en ambtelijke aanpassingen. Omdat de regels en de verbeelding zijn gewijzigd ten opzichte van het ontwerp is het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Een volledig overzicht van de wijzigingen kun u inzien in bijlage 13 van het bestemmingsplan zoals zichtbaar op www.ruimtelijkeplannen.nlHet vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf de dag na deze publicatie voor iedereen ter inzage. De stukken kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer (0478) 52 33 33.De beroepstermijn is 6 weken en loopt van 13 oktober 2023 tot 24 november 2023.Het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf de dag na deze publicatie voor een ieder ter inzage in het klantencontactcentrum gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 in Venray. Gemeente Venray werkt op afspraak. Voor de inzage adviseren we u vooraf telefonisch een afspraak te maken. De stukken liggen voor u klaar op de gewenste datum en tijdstip. Er is dan ook iemand beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het klantencontactcenter Venray via telefoonnummer 0478-523333.Het vastgestelde bestemmingsplan en de hier bijbehorende stukken zijn beschikbaar gesteld en verbeeld op www.venray.nl/ter-inzage-liggende-stukken. Hier vindt u de directe links naar de bestanden. Tevens kunt u het vastgestelde bestemmingsplan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op het gemeentehuis (digitaal en op papier).Tijdens de beroepstermijn kunt u beroep indienen tegen het bestemmingsplan en een eventuele aanwijzing bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) Een beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:- de naam en het adres van de indiener- de dagtekening- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht- de gronden van het beroep.Tevens kunt u binnen de beroepstermijn, mits u een beroepschrift heeft ingediend én indien onverwijlde spoed dit vereist, de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. In de eerdere publicatie van 12 oktober 2023 was per abuis geen verwijzing naar de Chw opgenomen. Deze is nu wel opgenomen in onderstaande toelichting. Omdat het bestemmingsplan de bouw van meer dan 11 woningen mogelijk maakt is de Crisis- en herstelwet van toepassing op een eventuele beroepsprocedure van het bestemmingsplan. Dit betekent dat het recht om in beroep te gaat tegen get vaststellen van het bestemmingsplan op een aantal punten wordt ingeperkt (hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Chw). Zo is het indienen van een pro-forma beroep niet meer mogelijk. Dit betekent dat als er beroep wordt ingesteld tegen het plan hiervoor een versnelde procedure van toepassing is. De beroepsgronden kunnen achteraf ook niet meer worden aangevuld.

Unknown

 Lokaalnieuwsvenray.nl Redactie

Lokaalnieuwsvenray.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Venray. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.